Отворена платформа за граждански инициативи

Целта на проекта е да включи пряко гражданите, СГО и бизнеса в проектирането, изпълнението и мониторинга на политика на сближаване на ЕС. 

„По-близка Европа - отворена платформа за граждански
инициативи (CEOPCI)“

Проектът е едногодишен, изпълнява се от м. декември 2020.

Проектът „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“ цели да насърчи и подкрепи участието на гражданите в политиката на сближаване на ЕС и да ги информира за положителните резултати от нея, за да се постигне сред тях по-силно чувство за собственост върху резултатите.

Конкретната цел на проекта е да включи пряко гражданите, СГО и бизнеса в област Ловеч, България, в проектирането, изпълнението и мониторинга на политика на сближаване на ЕС. Проектът ще насърчи активното участие на гражданите при разработването на Оперативна програма „Околна среда“, целта на политиката за управление на отпадъците, обхванати от програмата и по-специално, увеличаване делът на кръговата икономика с фокус върху ресурсната ефективност за повишаване на регионалната конкурентоспособност, като същевременно се опазва околната среда и богатото биоразнообразие на региона. Проектът ще разработи иновативен механизъм и действия, които поощряват участието на гражданите в политиката на сближаване и ще осигури подобрение на съществуващите инструменти и дейности за укрепване и разширяване на гражданското участие в икономическото развитие и социално сближаване в региона.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА :

Общите и специфични цели на предложението ще бъдат постигнати чрез изпълнение на правилно целенасочените дейности:

Дейност 1

Комуникационна стратегия

Прилагането на комуникационна стратегия ще популяризира целите на Европейската Кохезионна политика с фокус върху ролята на гражданите при дефинирането и планирането на приоритетните проекти за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ с цел подобряване социалното и икономическо сближаване на региона.

Дейност 2

Картиране на предизвикателствата

Картирането на предизвикателствата предвижда провеждането на две изследвания – анкетно проучване сред жителите на община Ловеч и фокус групи с представители на бизнеса, НПО сектора и граждани. Целта е индентифициране на предизвикателствата и проблемите, търсещи решение, които ще бъдат нанесени върху интерактивна карта на общината. Така визуализирани, те ще отразяват в динамика и действията, които се предприемат на местно ниво.

Дейност 3

Отворено пространство за граждански инициативи Lovech Lab

Отвореното пространство LovechLab представлява социална иновация и за реализиране на съвместни граждански инициативи. На тази платформа жителите на община Ловеч ще подават предложения за подобряване на градската и околната среда, които ще се реализират с доброволен труд и финансиране по проекта.

Изграждането на онлайн платформа за обмен на обществени мнения, дебати, инициативи и подходи за ефективна политика ще повиши участието на гражданите в политиките по регионално развитие.

Дейност 4

Информационна кампания

Като част от Комуникационната стратегия, информационната кампания ще бъде насочена към популяризиране на социалната иновация Lovech Lab през дигиталните медии, разпространението на информационни брошури, радио интервюта, съобщения в местната преса и радио и др.

Дейност 5

Разпространение на добри практики

В края на проекта в град Ловеч ще се проведе Национална конференция „По-близка Европа”, на която се предвижда участието на всички заинтересовани страни – местни жители, НПО, бизнеси. Представители на Асоциацията на българските градове и региони и на Асоциацията на дунавските общини ще популяризират социалната иновация между своите членове. По време на събитието ще бъдат представени резултатите от проекта и споделени добри практики за сближаване на регионите в Европа.

Със съдействието на:

Проектът се изпълнява от Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации /АСОРИ/ в партньорство с община Ловеч и Асоциация на Българските градове и региони /АБГР/.

Европейска комисия
Община Ловеч
АСОРИ
АБГР
 

Проект „По-Близка Европа: Отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, споразумение за безвъзмездна помощ № 2020CE16BAT116 се финансира от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, чрез Дирекция Регионална и Градска Политика.
Lovech Lab
„По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“

Контакти

  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

© 2021 Lovech Lab. All rights reserved. Development / Headway