Финансиране на Граждански Инициативи

Lovech Lab е отворена платформа за граждански инициативи, която има за цел да помогне за справяне с предизвикателствата, идентифицирани на картата на областта.

Подадени граждански инициативи към покана за финансиране на граждански инициативи по проект „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)

Гласуването за граждани е затворено. Инициативите, които ще получат финансиране ще бъдат обявени между 9.08 и 13.08. 2021.

Гражданското участие е сред основните принципи на демокрацията. Независимо дали се осъществява индивидуално или във формални и неформални граждански обединения, то е от съществено значение за опазване на обществените ценности.

Успешният диалог между гражданското общество и местната власт при формулирането, прилагането и мониторинга на местните политики води до повишаване на доверието в публичните институции и до по-ефективното реализиране на заложените цели за развитието на общността.

Покана за финансиране на граждански инициативи по проект „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“

Тази покана вече не е актуална.

Политиката на сближаване на Европейския Съюз, финансираща такива мерки посредством ОП „Околна среда”, за да бъде разбрана и утвърдена, а гражданите да бъдат мотивирани да използват европейски механизми за активно участие в планирането и изпълнението на регионалните и местни политики.

Поканата цели:

 • Да се осигурят условия за активно гражданско включване и участие в благосъстоянието на населените места;
 • Да се благоустроят, усвоят и използват прилежащи територии и околни пространства в населените места с цел подобряване на условията за живот и отдих;
 • Да се насърчава развитието на местните инициативи и доброволчеството, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност;
 • Да спомогне за сближаване с практиката за развитие на местните общности и политиката на сближаване на ЕС.


Бенефициенти по поканата са неформални граждански обединения.
Размер на безвъзмездната помощ: максималният размер, до който може да се кандидатства в натура, е 970 лв. с ДДС

Гражданските инициативи по тази покана следва да бъдат насочени към следните приоритети:

 1. Осигуряване на чиста природна среда за отдих и туризъм;
 2. Облагородяване на малките населени места.

Крайният срок за подаване на предложенията е 23.07.2021 г.
Краен срок за изпълнение на проектните дейности е 30.10.2021 г.

Всички документи за кандидатстване по поканата, включително онлайн формулярът, се намират на Интернет страницата на проекта www.lovechlab.eu.
Кандидатите могат да подават предложенията си и онлайн!


I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите са физически лица и техните неформални обединения, които:

 • са пълнолетни граждани, с адрес на регистрация на територията на община Ловеч;
 • не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против общинската собственост.
 • не са служители на общинската администрация – гр. Ловеч
2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Безвъзмездната помощ в натура получават конкурентноспособни проекти, свързани с възстановяване и развитие на междублокови пространства, прилежащи територии и локални зелени площи - общинска собственост, създаване на дълготрайни материални и нематериални активи в жилищни райони и населени места с цел подобряване условията за живот и отдих. Проектите следва да отчитат потребностите на живеещите на територията, обект на гражданската инициатива и да са насочени към:

 • Подобряване състоянието, опазването и благоустройството на зелените площи – общинска собственост;
 • Утвърждаване на общностни инициативи за почистване, поддържане и увеличаване на зелената и речната системи на община Ловеч с цел подобряване качеството на живот;
 • Създаване на здравословна среда на обитаване, която допринася за разгръщане на социалните контакти и общуване между хората.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОЕКТА

При предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в натура ще бъдат взети под внимание следните индикативни дейности:

 • Озеленяване, изграждане на цветни пространства, оформяне на зони за отдих и общуване;
 • Почистване на територии в градската и извънградската среда;
 • Почистване на зелена маса, орязване на храсти и повишаване видимостта по пътищата извън населените места;
 • Почистване на локални замърсявания от битови, пластмасови и строителни отпадъци;
 • Ремонт и рехабилитация на места за отдих и социално общуване.
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

При планиране на разходите за изпълнение на проектните дейности кандидатите следва да имат предвид следното:

 • Разходите,необходими за изпълнение на проекта, да са заложени в договора и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;
 • Проектните предложения или част от тях да не са подпомагани по друга програма през последните три години.

1.1.Допустимост на разходите

Преки разходи

 • Разходи за растителен материал – тревни смески, храсти, дървета и др.;
 • Разходи за материали за оформяне на зони за социално общуване и отдих – пейки, перголи, беседки и др.;
 • Декоративни камъни, декоративни бордюри и др.;
 • Лед лампи, фенери, указателни и информационни табели;

Непреки разходи

 • Разходи за инструменти и инвентар, свързани с изпълнение и поддръжката на териториите – гребла, лопати, мотики, ножици и др.;
 • Разходи за машини – електрически косачки, моторна бензинова косачка, храсторези, тримери.


1.2.Недопустими разходи

 • Разходи за труд, в т.ч. заплати и осигуровки;
 • Разходи за услуги, предоставени от трети лица за изпълнение на дейностите по проекта;
 • Разходи за дейности след м. октомври 2021 г.;
 • Разходи за дейности извън територията на община Ловеч;
 • Разходи за дейности върху инфраструктура, различна от общинската собственост;
 • Разходи за дейности, финансирани от бюджета на други програми на Общината;
 • Разходи за подготовка и управление на проекта.

II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИТЕ

1. ПОДГОТОВКА НА ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата Покана за безвъзмездна финансова помощ в натура, трябва да попълнят Формуляра за кандидатстване, публикуван на сайта на проекта.

За участие в Поканата кандидатите представят следния комплект документи:

 • Формуляр за кандидатстване, включително план-сметка (Приложение I) ;
 • Декларация от кандидата, удостоверяваща, че кандидатът се представлява от съответното физическо лице, както и че не е подпомаган на същия терен или съответна част от него по други програми през последните три години (Приложение II).
 • Удостоверение от Общинската администрация, че територията на интервенция на проекта е общинска собственост и актуална скица, издадена по служебен ред, в която задължително се посочва размерът на площта на интервенция.

За отчитане резултатите от изпълнението на проектните дейности, в срок от един месец след приключване на проекта, кандидатите представят попълнен Отчет по проекта (Приложение IV).

Важно!

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно и максимално ясно, за да може да бъде оценен правилно. Формулярът и Образецът на Декларацията трябва да бъдат попълнени на компютър. Документи, попълнените на ръка няма да се приемат!

Кандидатите, подаващи документи онлайн, попълват само Формуляр за кандидатстване. Останалите документи се представят в оригинал при подписване на Договора за безвъзмездна помощ в натура.


Попълване на Формуляра за кандидатстване:

Кандидатите трябва да опишат подробно как смятат да изпълнят целите на проектната инициатива, вида и дейностите, които планират да извършат и очакваните резултати, какви ще бъдат ползите от нея и как тя съответства на приоритетите на Поканата. Кандидатите следва да опишат и територията, на която ще изпълнят проекта, площта и засегнатото от инициативата население.

Допълнителни указания за подготовката на проектите, както и въпроси, свързани с информация за подходящи растителни видове, статут, подземни комуникации, граници на териториите и др. могат да се получат след направено запитване на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. В писмото трябва да се оставят координати за обратна връзка като име и фамилия, телефонен номер, имейл.

2. ПОДГОТОВКА НА ПЛАН-СМЕТКА ПО ПРОЕКТА

План-сметката представлява както предварителна оценка на предвидените материали, така и максимален размер на „допустимите разходи”. Единичните стойности на допустимите разходи са базирани на най-икономичните пазарни цени..

Разходите следва да са описани максимално ясно, да са добре обосновани в проектното предложение и да са пряко свързани със заложените в него дейности. Навсякъде, където е приложимо, разходите се описват в съответните мерни единици и се посочват количествата.

За изготвяне на план-сметката задължително се използва изготвения и приложен към документите за кандидатстване Списък на материалите и оборудването - Приложение IV .

Конкретният бенефициент носи цялата отговорност за верността на финансовата информация, попълнена във Формуляра. При установяване на грешки /некоректни цени/, кандидатът няма да се допуска до класиране.

3. ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поканата за набиране на проектни предложения за граждански инициативи и необходимите документи за кандидатстване се публикуват на платформата LovechLab – www.lovechlab.eu.

Поканата за набиране на проектни предложения за граждански инициативи се публикува и на Интернет страницата на Община Ловеч с препратка към необходимите документи за кандидатстване на платформата www.lovechlab.eu.

Проектното предложение се подава онлайн, или на хартия в един оригинал и едно копие на електронен носител всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в Общинската администрация на следния адрес:

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЦУИГ
УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 22
5500 ЛОВЕЧ

На плика, съдържащ пакета от документи за кандидатстване, трябва да бъде написано следното:

Покана за граждански инициативи
Проект „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Пълното име на кандидата:
Адрес за кореспонденция с кандидата:
Телефон за връзка, имейл адрес:


Предложения, получени след крайния срок за кандидатстване, няма да бъдат оценявани от Комисията за оценка.


III. ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Описание

Проектните предложения се оценяват равностойно от Комисия за оценка и  от гражданите на община Ловеч, които  гласуват за инициативата, която подкрепят през платформата www.lovechlab.eu.

Комисията за оценка оценява проектните предложения, като прилага критериите, разписани в таблицата за оценка на проектните предложения, както следва:

 1. Административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение;
 2. Принос на проекта към изпълнението на приоритетите на конкурсната сесия;
 3. Оригиналност и иновативност;
 4. Социална ефективност;
 5. Устойчивост на резултатите;
 6. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите.

Комисията за оценка може да предлага на кандидата корекции и/или редукция на предложения бюджет, както и аргументирани промени в проектните предложения.

Всеки член на Комисията оценява индивидуално кандидатстващите проекти по таблица за оценка и се изготвя протокол, в който се отразява резултата от извършената оценка. В протокола се излагат мотивите за корекции и/или редукции на бюджета на проекта и други промени в предложенията, когато такива са извършвани. Протоколът съдържа и списък на одобрените проекти.

До 29.07.2021 г. на платформата www.lovechlab.eu и на Интернет страницата на Община Ловеч се оповестяват одобрените от Комисията граждански инициативи.

Гражданите могат да гласуват до 06.08.2021 г., след което резултатите се публикуват на платформата и на Интернет страницата на Община Ловеч, за сключване на договор с неформалните групи граждани, чиито проектни предложения са одобрени (Приложение IV).

2. Таблица с критерии за оценка на проектите
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ
Входящ номер на проектното предложение:
Име на кандидата:
Наименование на проекта:
І. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ ДА НЕ
1. Използвани са предоставените образци на документи.    
2. Представени са всички изисквани документи.    
3. Кандидатът отговаря на изискванията за участие в конкурсната сесия.    
4. Проектобюджетът е изцяло обвързан с предвидените дейности в проектното предложение.    
*** При наличие на едно „НЕ“ от Критериите за допустимост, кандидатът не подлежи на понататъшно разглеждане и се отстранява.    
ІІ. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА Максимален брой точки  
1. Принос на проекта към изпълнението на приоритетите на конкурсната сесия 5  
2. Оригиналност и иновативност 5  
3. Социална ефективност 5  
4. Устойчивост на резултатите 5  
5. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите 5  
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 25  

IV. ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

1. Описание

Изпълнението на всеки един проект се отчита съгласно условията и срока на договора, в рамките на календарната година, за която се отнасят, чрез съдържателен отчет.

Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на заложените в проектното предложение цели, като включва описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има такива/, причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта /посещаемост, обществен отзвук, медийно покритие и т.н./. Към писменото описание се прибавя и илюстративен материал /фотографии, видео, статии в медии и др./.

Финансовият отчет не е необходим, предвид, че на одобрените кандидати се предоставят необходимите материали, а не парични средства.

Отчетите се представят на Комисията за оценка за проверка и приемане в срок, указан в сключения между двете страни договор.

Всички активи, закупени по време на изпълнението на проектните дейности, след приключване на проекта остават в собственост на Община Ловеч.

При непълно и некоректно отчитане на проекта, съгласно изискванията от настоящия раздел, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, паричната стойност на закупените материали следва да бъде възстановена на Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации /АСОРИ/ по банков път в едно с дължимите лихви.


ДОКУМЕНТИ КЪМ РАЗДЕЛ ІІ


Покана 2

Очаквайте скоро


Обратна връзка

Моля, въведете Вашите имена.

Моля, въведете email.

Моля, въведете телефон.

Моля, въведете съдържание.

 

Проект „По-Близка Европа: Отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, споразумение за безвъзмездна помощ № 2020CE16BAT116 се финансира от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, чрез Дирекция Регионална и Градска Политика.
Lovech Lab
„По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“

Контакти

 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

© 2021 Lovech Lab. All rights reserved. Development / Headway